Regulamin


REGULAMIN SERWISU KOK.COM.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem kok.com.pl, zwanego dalej Serwisem, jest KOK Z.KOZAK, M.KOZAK. SPÓŁKA JAWNA, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000073973, miejsce wykonywania działalności: ul. LUBELSKA 37B 10-408 OLSZTYN, adres do doręczeń: ul. LUBELSKA 37B 10-408 OLSZTYN, NIP: 7390001820, REGON: 510049193, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@kok.com.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod nr telefonu 89 532 03 66, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@kok.com.pl jak również za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

 3. Regulamin Serwisu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisu, przedmiot i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, przedmiot umów zawieranych między Sprzedawcą a podmiotem korzystającym z Serwisu (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży) i dokonującym za jego pośrednictwem zamówień towarów, zwanym dalej Użytkownikiem, zasady zawierania i wykonywania tych umów, a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz Sprzedawcy. 

 4. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom w Serwisie, w tym także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 5. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaczerpnięcia określonych informacji i wyjaśnienia wątpliwości.

 6. Za pośrednictwem Serwisu sprzedawca umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy sprzedaży wybranych przez Użytkownika towarów, zwaną w dalszej treści „umową sprzedaży”.

 7. Zamówienie przez Użytkownika wybranych towarów jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży. Oferta przestaje wiązać Sprzedawcę, jeżeli Użytkownik po upływie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia nie opłaci go.

 8. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione przez Użytkownika towary jest szczegółowo określona w podsumowaniu zamówienia.

 9. Użytkownikiem Serwisu może być konsument. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Nabywać towary za pośrednictwem Serwisu może osoba, która ukończyła 18 lat i legitymuje się pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 11. Osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia może nabywać towary za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie, w którym zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 12. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu i przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej w Serwisie pod zakładką „Polityka prywatności” oraz w przepisach prawa.

 13. Polityka prywatności reguluje wszystkie kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkownika przez Sprzedawcę.

 14. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, w tym danych osobowych. Podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych może skutkować niemożliwością prawidłowego wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę lub wstrzymaniem przez Sprzedawcę wykonania tej umowy z winy Użytkownika.

 15. Do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisane tylko jedno konto Użytkownika.

 16. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań Sprzedawca ma prawo zablokować jego profil.

 17. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, niedokonywania nieprawdziwych zamówień oraz do terminowej zapłaty ceny za zamówione towary.

 18. W razie utracenia w jakikolwiek sposób hasła dostępu do Serwisu Użytkownik może odzyskać je po wybraniu odpowiedniej opcji w trakcie logowania. Po wybraniu odpowiedniej opcji Sprzedawca przesyła Użytkownikowi automatycznie wygenerowane nowe hasło.

 19. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez osobę trzecią korzystającą z poczty elektronicznej i hasła dostępu do Serwisu przypisanego do Użytkownika umowa taka jest uważana za zawartą przez Użytkownika.

 

§2 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, jak również przeglądarki stron internetowych, jak np. Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.

 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Serwisu.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.

 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy w Serwisie mogą nastąpić awarie techniczne, w czasie których niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne lub dostęp do nich może być ograniczony.

 

§3 REJESTRACJA KONTA

 1. Przed zarejestrowaniem konta Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru.

 2. Podczas rejestracji konta Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres do doręczeń.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do przypisania do swojego konta dowolnego hasła dostępu. Sprzedawca zaleca stosowanie haseł zawierających przynajmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę oraz jeden znak specjalny oraz nieużywanie haseł dostępu stosowanych przez Użytkownika w innych serwisach.

 4. Użytkownik może edytować dane, które podał podczas rejestracji. Zmiana tych danych wywiera skutek tylko co do umów sprzedaży zawartych przez niego po zatwierdzeniu zmiany danych.

 5. Po zakończeniu rejestracji konta Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację. W tej chwili dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług dostępnych w Serwisie a konto Użytkownika staje się aktywne.

 6. Użytkownik loguje się w Serwisie za pomocą podania adresu poczty elektronicznej i hasła dostępu.

 7. Umowa o świadczenie usług dostępnych w Serwisie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 8. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania podmiotom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego konta. W przypadku udostępnienia jest on odpowiedzialny za działania lub zaniechania osoby, której udostępnił dane dostępowe jak za własne działania lub zaniechania.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika loginu i hasła dostępu osobom trzecim.

 10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Sprzedawcę i usunąć konto, pisząc w tej sprawie do Sprzedawcy. Z chwilą usunięcia konta rozwiązana zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Usunięcie konta nie ma wpływu na uprawnienie Sprzedawcy do żądania od Użytkownika wykonania zobowiązań powstałych przed usunięciem konta.

 

§4 PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy sprzedaży nie wymaga zarejestrowania się w Serwisie.

 2. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę.

 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik, który wcześniej nie dokonał tych czynności (kupujący jako tzw. „Gość”), ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień poprzez zaznaczenie okienka wyboru.

 4. Użytkownik ma możliwość wyboru produktów, które widnieją w Serwisie jako dostępne do zamówienia.

 5. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi nabywanie towarów oryginalnych, pochodzących z legalnych i ujawnionych źródeł.

 6. W celu skompletowania zamówienia Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę „Dodaj do koszyka” znajdującą się przy wybranych produktach, a następnie wejść w zakładkę „Koszyk” i jeśli wcześniej nie zalogował się w Serwisie wybrać zakładkę „Logowanie” albo zakładkę „Zamów jako gość” i wypełnić niezbędne pola w formularzu, podając swoje imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

 7. Po zalogowaniu się lub wybraniu opcji zamówienia jako Gość i uzupełnieniu formularza Użytkownik wybiera jedną z dostępnych opcji dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Następnie Użytkownik powinien podać adres dostawy i zakończyć proces zamówienia poprzez kliknięcie w zakładkę „Potwierdzam i płacę”.

 8. Użytkownik może wybrać jedną z następujących opcji płatności za zamówienie: płatność przelewem tradycyjnym, płatność za pobraniem lub płatnośc przy odbiorze.

 9. Towary dostępne do wyboru w Serwisie mogą być modyfikowane przez Sprzedawcę w każdym momencie.

 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Użytkownikowi potwierdzenia złożenia zamówienia.

 11. Aby złożyć zamówienie i złożyć Sprzedawcy oświadczenie woli o zawarciu umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy sprzedaży oraz opłacić zamówienie.

 12. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

 13. Sprzedawca dostarcza zamówienia na terenie Polski.

 14. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia lub informację, o tym, że zamówienie zostało opłacone.

 

§5 WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ

 1. Zamówione produkty są przez Sprzedawcę wysyłane niezwłocznie po zaksięgowaniu przez płatności za określone zamówienie, chyba że Użytkownik wybrał jako sposób zapłaty płatność gotówką przy odbiorze zamówienia - wtedy zamówienie jest wysyłane w miarę możliwości niezwłocznie po złożeniu Użytkownikowi oświadczenia o akceptacji zamówienia. Przewidywany termin wysłania zamówienia wynosi do 4 dni roboczych.

 2. Użytkownik ma do wyboru następujące możliwości dostawy zamówienia: kurier lub odbiór osobisty.

 3. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przedmiot umowy uważa się za dostarczony, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków. Przez przyczyny leżące po stronie Użytkownika rozumie się w szczególności nieuzasadnioną odmowę przyjęcia zamówienia przez Użytkownika, jak również dostarczenie zamówienia pod błędnie wskazany przez Użytkownika adres.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówienia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 5. Do każdego zamówienia sprzedawca dołącza paragon. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dołącza do zamówienia fakturę.

 

§6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku otrzymania przez Użytkownika uszkodzonego produktu, jest on uprawniony do wniesienia reklamacji poprzez wysłanie jej w formie pisemnej na adres Sprzedawcy określony w §2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od chwili wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację. Użytkownik jest zobowiązany do uzasadnienia i udokumentowania uszkodzenia produktu. 

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia reklamacji i rozpoznania jej w terminie 14 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia Użytkownika.

 3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Użytkownik będący konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej ze sprzedawcą,

 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 16 września 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą.

 1. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać nieodpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika.

 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 4. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie Sprzedawcy formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystania z formularza stanowiącego załącznik nr 1 nie jest obowiązkowe.

 5. Sprzedawca przesyła Użytkownikowi będącemu konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

 7. Sprzedawca zwraca Użytkownikowi uiszczoną przez niego cenę za zamówione towary, co do których Użytkownik wykonał prawo odstąpienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności za produkty objęte oświadczeniem o odstąpieniu do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia mu przez Użytkownika dowodu jej odesłania.

 8. Sprzedawca zwraca Użytkownikowi, który odstąpił od umowy również koszty doręczenia mu zamówionych produktów – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Serwisie.

 

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Użytkownikowi towaru bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia) na warunkach i w trybie określonym w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak, gdy Użytkownikiem jest konsument, to termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu

 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 4. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 5. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 6. Koszt wymiany rzeczy ponosi Sprzedawca.

 7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

§9 INNE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia na określone produkty, które zamówił Użytkownik w sytuacji, gdy pomimo ich widocznej dla Użytkownika dostępności w Serwisie nie będzie w stanie ich dostarczyć Użytkownikowi, pod warunkiem poinformowania o tym Użytkownika w terminie 2 dni od dnia dostarczenia zamówienia.

 2. Fotografie i opisy towarów umieszczone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Użytkownika ogólnego wyobrażenia o ich wyglądzie i cechach.

 3. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 4. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie wiadomości i materiały znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z nich wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Sprzedawca nie wyraża zgody na jakiekolwiek wykraczające poza granice dozwolone prawem kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne posługiwanie się materiałami i wiadomościami umieszczonymi w Serwisie.

 5. Prawomocne orzeczenie stwierdzające nieważność któregoś z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postawień.

 6. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem oraz Sprzedawcą jest prawo polskie.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 8. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika poprzez wysłanie mu wiadomości na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną także opublikowane w Serwisie.

 9. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poproszony o jego ponowną akceptację.

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.01.2022 roku.


Załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia od umowy

mapa